คู่มือแนวทางการจัดตั้งและดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุ

คู่มือแนวทางการจัดตั้งและดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุ
โดย
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ


เนื้อหาในเล่ม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทนำ
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ
ข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานของคลินิกผู้สูงอายุ
เกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ
ภาคผนวก
                  กฎหมายและแผนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
                        - รัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2540
                - ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย  พ. ศ. 2542
                - แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ( พ.ศ.2545  2564 )
                - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ. ศ. 2548
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
โรคและภาวะต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ
                - โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน
                - โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
                - ผู้สูงอายุและความดันโลหิตสูง
                - โรคเบาหวาน
                - โรคกระดูกพรุน
                -  สุขภาพตาในผู้สูงอายุ
                -  ต่อมลูกหมากโต ( Benign prostatic hypertrophy )
                -  มะเร็งต่อมลูกหมาก
                -  สมองเสื่อม ( Dementia )
                - ซึมเศร้า ( Depression )
                - เพ้อคลั่ง ( Delirium )
                - Sleep disorder ในผู้สูงอายุ
                - ปัญหาการใช้แอลกอฮอล์ในผู้สูงอายุ
                - แนวทางการบำบัดรักษาผู้บุหรี่
                - อาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
                - หลักการให้ยาในผู้สูงอายุ
                - การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
                - แบบประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
                - คลินิกผู้สูงอายุในทัศนะพยาบาล
                - บทบาทนักสังคมสงเคราะห์กับคลินิกผู้สูงอายุ 

ดาวน์โหลด